ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

logo

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของศิษย์เก่า เพื่อจะได้นำข้อมูลทที่ได้ จากศิษย์เก่าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ผู้จัดทำระบบ ขอความร่วมมือกับ ศิษย์เก่าทุกท่าน ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะศึกษาศาสตร์ หากศิษย์เก่าท่านใดที่ไม่ สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ หรือลงทะเบียนกับระบบก่อน.

Image 01

Cras at quam at eros viverra bibendum

Vivamus lacus magna, fermentum vel vestibulum non, consequat at augue. Nam et neque dolor, et pharetra metus. Mauris molestie purus et velit egestas id semper ante luctus. Nullam ut nunc ac sem venenatis facilisis.

Image 02

Donec blandit quam nec velit vulputate

Integer sed nisi sapien, ut gravida mauris. Nam et tellus libero. Cras purus libero, dapibus nec rutrum in, dapibus nec risus. Ut interdum mi sit amet magna feugiat auctor. Sed sed fermentum tellus.

Image 03
 
ชื่อ - นามสกุล [ภาษาไทย] ระดับการศึกษา ภาควิชา สาขาวิชา E-mail
นางสาวณัฐมล ภู่เงิน ปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ lop_lop_52@hotmail.com
นางสาวรัตนกร บำราศทุกข์ ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา yunandiw@gmail.com
นางสาวรมิตา คัมภิรานนท์ ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา winramita@gmail.com
นางสาวศิริลักษณ์ พิศงาม ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) pang_siriluk@Hotmail.com
นางสาวกันธิมา เจริญปาละ ปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ taewza_babin@hotmail.com
นายรวิ ศรีเลิศ ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา slifer4862@gmail.com
นางสาวธัญยชนก ทองนพเก้า ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา if_u_luv_me@hotmail.com
นางสาวธนิตตา สุพรรณพงษ์ ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา t.fon.rainny@gmail.com
นายณัฐชนน แก้วแสน ปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ team_cute@hotmail.com
นางสาวพัฒน์นรี โพธิ์พันธุ์ ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา phatnaree.4222@gmail.com
นางสาววัลลดา แย้มทรัพย์ ปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ nan_wallada@outlook.com
นางสาวสุภัสสร พูลสุข ปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ Cartoonsorysory @gmail.com
นายปฏิภาณ พงค์ลังกา ปริญญาตรี 0 คหกรรมศาสตรศึกษา man_love_99@hotmail.com
นางสาวสุชญา รอดชุม ปริญญาตรี 0 สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) kaanokorn@gmail.com
นายศิรวิชญ์ เจริญวัย ปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ yiwerta@icloud.com
นางสาวชมชณรรษ อุส่าห์ ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา zorrogam@gmail.com
นางสาวภัทรวดี คูหา ปริญญาตรี pattarawadeecooha@gmail.com
นางสาวพชรพร สุภา ปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ star_lovebie@hotmail.com
นางสาวศรุดา โชติจำลอง ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา khanza_honny_girl@hotmail.com
นางสาวมุกตาภา อยู่เปี่ยม
นางสาววราลี อุดมสิน ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา gzktr@hotmail.co.th
นางสาวธิดารัตน์ หนันคำจร ปริญญาตรี 0 0 welovechelsea@hotmail.com
นางMark BDTTBDvHBhbSeQB ปริญญาโท
นางสาวกัลพฤกษ์ พลศร ปริญญาโท ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชานันทนาการ kanlapruk@gmail.com
นางณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร ปริญญาตรี
นางสาววรางคณา โสมะนันทน์ ปริญญาโท ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 0 varangchan@hotmail.com
นายฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ปริญญาตรี การศึกษาพิเศษ chatsiri.p@gmail.com
นายบุญเจือ เหลืองเจริญทิพย์ ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา
นางสาววรารัตน์ สุกก้อนทอง ปริญญาโท ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว aeywararat@hotmail.com
นายสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล ปริญญาโท ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

จำนวนนิสิตที่กรอกประวัติทั้งหมด 33 หน้า 974 คน
Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33    Next